Eurofondy

Zdravotnícke zariadenia

thumbnail


Príklady možností financovania rozvojových projektov zdravotníckych zariadení z fondov EÚ na roky 2014 - 2020

Integrovaný regionálny operačný program

Špecifický cieľ č. 2.1.2: Modernizovať zdravotnícku infraštruktúru za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti

Budovanie infraštruktúry centier integrovanej zdravotnej starostlivosti:

 • výstavba nových budov,
 • modernizácia a rekonštrukcia existujúcich budov,
 • prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov,
 • zabezpečenie materiálno – technického vybavenia,
 • dodávka zdravotníckej technicky, zariadenia a vybavenia,
 • budovanie a modernizácia IKT infraštruktúry vrátane vybavenia vysokorýchlostným internetovým pripojením a nákupu softvérového vybavenia,
 • budovanie bezbariérových prístupov,
 • opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov.

Oprávnení prijímatelia:

 • neziskové organizácie zriadené MZ SR v spolupráci so samosprávnymi krajmi a obcami, ktoré sú vlastníkmi alebo dlhodobými nájomcami pozemkov (v prípade výstavby novej infraštruktúry), resp. vlastníkmi alebo dlhodobými nájomcami existujúcej infraštruktúry zdravotníckych zariadení (v prípade modernizácie existujúcej infraštruktúry).

Špecifický cieľ 2.1.3: Modernizovať infraštruktúru ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti

Modernizácia infraštruktúry nemocníc poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť za účelom zlepšenia ich produktivity:

 • vypracovanie transformačného plánu zdravotníckeho zariadenia,
 • výstavba nových budov,
 • modernizácia a rekonštrukcia existujúcich budov
 • prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov,
 • zabezpečenie materiálno – technického vybavenia,
 • dodávka zdravotníckej technicky, zariadenia a vybavenia,
 • budovanie a modernizácia IKT infraštruktúry vrátane vybavenia vysokorýchlostným internetovým pripojením a nákupu softvérového vybavenia,
 • budovanie bezbariérových prístupov,
 • opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov.

Oprávnení prijímatelia:

 • všeobecné nemocnice– iba v rámci zracionalizovanej siete poskytovateľov akútnej ústavnej zdravotnej starostlivosti.