Eurofondy

Program rozvoja vidieka

thumbnail

Príklady možností financovania rozvojových projektov programu rozvoja vidieka počas programovacieho obdobia 2014 - 2020

Obce

 • využitie, zlepšovanie alebo rozširovanie všetkých druhov infraštruktúr
 • využitie obnoviteľných zdrojov energie
 • vytváranie, zlepšovanie alebo rozširovanie miestnych základných služieb vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry
 • rozvoj a marketing vidieckeho cestovného ruchu
 • podpora infraštruktúry širokopásmového internetu
 • podpora preventívnych protipovodňových a protipožiarnych opatrení v lese
 • prevencia prírodných katastrof a katastrofických udalostí
 • podpora obnovy lesného potenciálu
 • obnova ochranných lesov a lesov osobitného určenia, hniezdnych príležitosti vtákov a rozvoja občianskej a poznávacej infraštruktúry v lesoch
 • podpora investícií lesných technológií, spracovania, mobilizácie a marketingu lesných produktov

Podnikatelia v poľnohospodárskej prvovýrobe 

 • investície do hmotného majetku najmä v odvetviach: živočíšna výroba, špecializovaná rastlinná výroba a na zefektívnenie využívania vody v poľnohospodárstve
 • investície do hmotného majetku zamerané na spracovanie a využívanie obnoviteľných zdrojov energie a na úspory energie
 • investície, ktoré sa týkajú spracovania, uvádzania na trh a vývoja poľnohospodárskych výrobkov alebo potravinárskych výrobkov
 • neziskové investície do výstavby, rekonštrukcie, opravy a modernizácie zariadení na skladovanie, spracovanie a nakladanie s odpadovou vodou a hospodárskymi hnojivami
 • investície pre ustajnenie a chov hospodárskych zvierat
 • preventívne opatrenia pred dôsledkami prírodných katastrof
 • podpora agroenvironmentálno-klimatických záväzkov - Integrovaná produkcia v ovocinárstve, v zeleninárstve a vo vinohradníctve
 • chov a udržanie ohrozených druhov
 • zlepšenie životných podmienok v chove hydiny v starostlivosti o dojnice a teľatá pri pôrode
 • zlepšenie životných podmienok výkrmových ošípaných a rodiacich a dojčiacich prasníc
 • ochrana proti erózii pôdy
 • vytváranie pracovných miest vo vidieckych oblastiach (spojené s vidieckym cestovným ruchom a agroturistikou, poskytovaním služieb pre deti, seniori a občanov so zníženou schopnosťou pohybu, spracovaním a uvádzaním na trh produktov mimo poľnohospodárstva a potravinárstva)