Eurofondy

Súkromní podnikatelia

thumbnail

Príklady možností financovania rozvojových projektov podnikateľov z fondov EÚ počas programovacieho obdobia 2014 - 2020

Operačný program výskum a inovácie

 • zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry
 • rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách
 • zvýšenie výskumnej aktivity Bratislavského kraja   budovaním výskumno-vývojových centier v Bratislave a podporou ich podnikateľských kapacít
 • podpora vzniku nových malých a stredných podnikov a podpora rozvoja existujúcich malých a stredných podnikov
 • podpora využívania jednotného trhu EÚ pre malé a stredné podniky


Operačný program kvalita životného prostredia

 • zníženie znečisťovania ovzdušia (redukcia emisii)
 • preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami realizované mimo vodných tokov
 • vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (intraviláne obcí)
 • výstavba zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických zariadení (príkon do 20 MW)
 • výstavba zariadení na výrobu biometánu využitie vodnej aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie
 • inštalácia malých zariadení na využívanie OZE (obnoviteľný zdroj energie)
 • výstavba, rekonštrukcia a modernizácia zariadení na výrobu elektriny a tepla a rozvodov tepla

Operačný program Ľudské zdroje

 • podpora prvého pravidelne plateného zamestnania
 • podpora zamestnanosti občanov so zdravotným postihnutím a znevýhodnených občanov
 • podpora zariadení a služieb pre deti
 • podpora podnikania v oblasti služieb starostlivosti o deti podpora služieb starostlivosti o deti

Podnikatelia v poľnohospodárskej prvovýrobe 

 • investície do hmotného majetku najmä v odvetviach: živočíšna výroba, špecializovaná rastlinná výroba a na zefektívnenie využívania vody v poľnohospodárstve
 • investície do hmotného majetku zamerané na spracovanie a využívanie obnoviteľných zdrojov energie a na úspory energie
 • investície, ktoré sa týkajú spracovania, uvádzania na trh a vývoja poľnohospodárskych výrobkov alebo potravinárskych výrobkov
 • neziskové investície do výstavby, rekonštrukcie, opravy a modernizácie zariadení na skladovanie, spracovanie a nakladanie s odpadovou vodou a hospodárskymi hnojivami
 • investície pre ustajnenie a chov hospodárskych zvierat
 • preventívne opatrenia pred dôsledkami prírodných katastrof
 • podpora agroenvironmentálno-klimatických záväzkov - Integrovaná produkcia v ovocinárstve, v zeleninárstve a vo vinohradníctve
 • chov a udržanie ohrozených druhov
 • zlepšenie životných podmienok v chove hydiny v starostlivosti o dojnice a teľatá pri pôrode
 • zlepšenie životných podmienok výkrmových ošípaných a rodiacich a dojčiacich prasníc
 • ochrana proti erózii pôdy
 • vytváranie pracovných miest vo vidieckych oblastiach (spojené s vidieckym cestovným ruchom a agroturistikou, poskytovaním služieb pre deti, seniori a občanov so zníženou schopnosťou pohybu, spracovaním a uvádzaním na trh produktov mimo poľnohospodárstva a potravinárstva)