Eurofondy

Samospráva obce mimo BSK

thumbnail

Príklady možností financovania rozvojových projektov obce mimo BSK z fondov EÚ počas programového obdobia 2014 - 2020

Operačný program Efektívna verejná správa

 • elektronizácia verejných služieb

Integrovaný regionálny operačný program

 • rekonštrukcia, modernizácia a výstavba ciest II. triedy, výnimočne ciest III. triedy (VÚC, mesto Košice a mesto Bratislava ako vlastníci ciest II. a III. triedy)
 • modernizácia dopravných systémov, nákup enviromentálnych autobusov MHD a prímestskej dopravy, rekonštrukcia a výstavba prestupných uzlov, zastávok verejnej dopravy, záchytných parkovísk
 • obnova a rekonštrukcia cyklotrás
 • rozširovanie kapacít a výstavba nových materských škôl
 • obstaranie nových učební, stavebno-technické úpravy pre učebne
 • výšenie energetickej efektívnosti bytových domov (zateplenie, modernizácia vykurovania, osvetlenia, výťahov)
 • opatrenia pre zníženie hluku a znečistenie ovzdušia
 • zavedenie zberných nádrží a systémov na odpadovú a dažďovú vodu

Operačný program kvalita životného prostredia

 • príprava na opätovné použite a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov
 • príprava na opätovné použite a recyklácia nebezpečných odpadov
 • zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v aglomeráciách nad 2 000 obyvateľov
 • preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami realizované mimo vodných tokov
 • vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (intraviláne obcí)
 • budovanie systémov vyhodnocovania rizík a včasného varovania a pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí

Operačný program Integrovaná infraštruktúra 

 • koordinácia budovania širokopásmových sietí a budovanie regionálnych optických a rádioreleových sietí

Program rozvoja vidieka 
viď v časti Program rozvoja vidieka