Služby

Verejné obstarávanie

thumbnail

Verejné obstarávanie je často považované za nutné zlo. Presvedčíme Vás že profesionálne pripravená súťaž bude prínosom pre Váš projekt.

Naša spoločnosť poskytuje odborné služby pri aplikácií zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) v oblasti procesu verejného obstarávania pre nasledovné subjekty:

 • verejný obstarávateľ
 • obstarávateľ
 • osoba povinná postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní vo väzbe na poskytnutie finančných prostriedkov na dodanie (štátna pomoc, eurofondy...) tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služieb verejným obstarávateľom
 • záujemca
 • uchádzač
 • účastník súťaže návrhov


Okruh odborných služieb, poskytovaných za účelom účasti záujemcov, uchádzačov alebo účastníkov v súťaži návrhov, vo vyhlasovaných postupoch verejného obstarávania:

 • Sledovanie vyhlasovaných a zverejňovaných postupov zadávania zákaziek, ktorých predmetom zákazky je predmet činnosti záujemcu, uchádzača alebo účastníka súťaže návrhov
 • Kontrola súťažných ponúk pre verejné obstarávanie (súlad súťažnej ponuky s podmienkami zadanými obstarávateľom a zákonom o verejnom obstarávaní)
 • Príprava súťažných ponúk pre verejné obstarávanie
 • Poradenstvo pri príprave súťažných ponúk pre verejné obstarávanie
 • Posúdenie súladu súťažných podmienok so zákonom o verejnom obstarávaní
 • Zastupovanie uchádzača v konaní voči obstarávateľovi
 • Zastupovanie uchádzača v konaní voči Úradu pre verejné obstarávanie
 • Poradenstvo pri revíznych postupoch vo verejnom obstarávaní
 • Vypracovanie podaní pri revíznych postupoch (žiadosť o nápravu, námietka, podnet na kontrolu)
 • Vypracovanie zmlúv
 • Spracovanie žiadostí pre zápis do zoznamu podnikateľov


Zabezpečenie realizácie celého procesu verejného obstarávania – zadávania zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zadávania zákaziek na poskytovanie služieb a zabezpečenie procesu súťaže návrhov vrátane:

 • Prieskum trhu
 • Návrh najefektívnejšieho a najhospodárnejšieho výberu postupu zadávania zákaziek
 • Príprava súťažných podkladov a iných dokumentov pre verejné obstarávanie
 • Poradenstvo pri príprave verejného obstarávania a počas jeho priebehu
 • Zastupovanie obstarávateľa pri revíznych postupoch
 • Poradenstvo pri revíznych postupoch vo verejnom obstarávaní
 • Vypracovanie návrhov zmlúv
 • Vypracovanie vnútroorganizačných smerníc pre verejné obstarávanie


Spoločnosť poskytuje predmetné služby ako celok, pričom sa nevylučuje poskytnutie služby na niektorú z častí procesu verejného obstarávania – zadávania zákaziek a to zabezpečenie niektorých úkonov alebo poskytnutie poradenskej služby vzťahujúcej sa na niektoré postupy procesu verejného obstarávania – zadávania zákaziek.

Spôsob určenia odmeny za poskytované služby závisí od:

 • rozsahu poskytovaných služieb
 • náročnosti verejného obstarávania